Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Intertek

I Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.sklepintertek.pl/ prowadzony jest przez spółkę Intertek Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie ul. Cyprysowa 23B, 02 – 265 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000236602, o kapitale zakładowym 6 110 000,00zł, NIP:5222778398, REGON:140158534, adres poczty elektronicznej: laboratorium.polska@intertek.com, telefon Klienta (8-16) pod następującym numerem telefonu: +48 24 235 71 81 int. 1,

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów świadczenia usług laboratoryjnych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II Definicje

 1. Dni robocze – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych, w tym sposobu poboru/dostawy próbek i sposobu płatności.

 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu poprzez formularz zamówienia z obowiązkiem rejestracji lub formularz zamówienia bez opcji rejestracji.

 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Zleceniobiorcą umowę związaną
  z działalnością Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U.2020.1740 z dnia 2020.10.07 ze zm.),

 6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie (w szczególności: statusie zamówienia, formie dokonanej płatności, wynikami analiz),
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.

 8. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych między Klientem, a Zleceniobiorcą.

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera ze Zleceniobiorcą umowę związaną
  z działalnością Sklepu zgodnie art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity Dz.U.2020.1740 z dnia 2020.10.07 ze zm.),

 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 11. Sprawozdanie z badań

  1. w ofercie standardowej – sprawozdanie w wersji elektronicznej w formacie .pdf zostaje przesłane drogą mailową do Klienta oraz zostaje umieszczone w Koncie Klienta,

  2. w ofercie niestandardowej – sprawozdanie w formie papierowej zostaje dostarczone do Klienta przez kuriera.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Zleceniobiorcę pod adresem internetowym https://www.sklepintertek.pl/

 2. Szczegółowy Wykaz Metod – opis do każdego z wykonywanych badań jest dostępny w Sklepie, poprzez najechanie na ikonę obok nazwy badania. Dokładna lista wykonywanych badań w laboratorium jest dostępna pod linkiem https://www.intertek.pl/stageit/images/2018/Lab/wykaz_metod_wykonywanych.pdf
 3. Umowa – umowa o świadczenie usług laboratoryjnych zawierana pomiędzy Klientem,
  a Zleceniobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Usługa – płatna usługa badania parametrów fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych, przedstawiona przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem Sklepu, która jest przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Zleceniobiorcą.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych ze Zleceniobiorcą, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 7. Zleceniobiorca – rozumie się każdorazowo przez to spółkę Intertek Poland Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Cyprysowa 23B,
  02 – 265 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000236602, o kapitale zakładowym 6 110 000,00 zł, NIP: 5222778398, REGON:140158534.

III Dane Kontaktowe Zleceniobiorcy

 1. Klient może porozumiewać się ze Zleceniobiorcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w poniższych punktach.

 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Zleceniobiorcą w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta (8-16) pod następującym numerem telefonu: +48 24 235 71 81 int. 1

 3. Klient może porozumieć się korespondencyjnie ze Zleceniobiorcą pod adresem:
  lub adresem e – mailowym: laboratorium.polska@intertek.com

 4. Numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy: PL 05 1600 1462 1831 0567 5000 0001.

IV Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca:

1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej);

4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

V Założenie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. W przypadku Przedsiębiorcy należy dodatkowo wypełnić: nazwę przedsiębiorstwa/ firmę, NIP, adres do faktury, adres do odbioru.

 2. Założenie Konta w Sklepie nie wiąże się z żadnymi odpłatnościami.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Zleceniobiorcy,
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Zleceniobiorcy.

VI Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu lub złożyć Zamówienie
  bez konieczności rejestracji, podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia tj. imię, nazwisko, adres e – mail, telefon kontaktowy. W przypadku Przedsiębiorcy należy dodatkowo wypełnić: nazwę przedsiębiorstwa/firmę, NIP, adres do faktury, adres do odbioru.

 2. Po zalogowaniu należy:

 • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia;

 • uzupełnić wymagane informacje dotyczące próby podlegającej badaniu;

 • wybrać analizy oraz ilość powtórzeń;

 • wybrać usługi dodatkowe;

 • kliknąć Dodaj do Koszyka.

 1. Wybrać sposób Dostawy oraz Zapłaty;

 2. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”(co jest równoważne z obowiązkiem zapłaty) oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e – mail;

 3. Opłacić w tym samym dniu zamówienie.

 4. Klient w e – mailu z potwierdzeniem zamówienia zostanie poinformowany o łącznej cenie wraz z podatkami Usługi będącego przedmiotem Zamówienia, jak również o kosztach dostawy
  (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – w szczególności opłat za dostarczenie przesyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnych opłat celnych.

VII Dostawa Usługi i Produktu

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionej Usługi:
Dostarczenie prób do badania:
– osobiście
– kurierem we własnym zakresie
– odbiór prób przez pracownika laboratorium po wcześniejszym ustaleniu terminu z działem logistyki

Dostarczenie wyników badań:
– elektroniczna wersja przesłana drogą mailową
– elektroniczna wersja udostępniona do pobrania po zalogowaniu się na Konto Klienta w Sklepie
– przesłanie papierowej formy sprawozdania kurierem UPS

VIII Wykonanie umowy

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych między Klientem, a Zleceniobiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie lub dokonania zakupu bez konieczności rejestracji.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
  w drodze e – mailowej, w którym zobowiązuje Klienta do potwierdzenia zamówienia.

 3. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, Zleceniobiorca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta linku z wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług laboratoryjnych między Stronami.

 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 5. Po otrzymaniu Zamówienia, Zleceniobiorca realizuje pobieranie próbek.

 6. Po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę próbek od Klienta, Zleceniobiorca przeprowadza badania
  w określonym terminie (wskazanym przy każdym opisie badania) i przekazuje Klientowi wyniki badań w postaci sprawozdania z badań, zapisanego jako plik *pdf, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w toku składania zamówienia.

 7. Początek biegu realizacji Usługi do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.

 8. Zleceniobiorca zastrzega możliwość przekazania części lub całości zamówienia, kompetentnemu podwykonawcy.

 9. Zlecenie badań na podstawie wybranego zakresu badań przedstawionego w postaci „Szczegółowego Wykazu Metod” jest jednoznaczne z akceptacją zakresu badawczego
  i metodyk badań w nim zawartych.

IX Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienia można dokonać jedynie przed realizacją zamówionych usług laboratoryjnych.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e – mail Zleceniobiorcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Zleceniobiorcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .

 4. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

 • w przypadku odstąpienia od Umowy Zleceniobiorca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zleceniobiorcę.

 1. Zwrotu płatności Zleceniobiorcę dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • o świadczenie usług, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Zleceniobiorcę
  o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

X Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia usługi Konsument ma możliwość reklamowania na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych
  w Kodeksie cywilnym:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. Żądać wymiany na wolną od wad,

  4. Żądać usunięcia wady.

 3. Zleceniobiorca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na jego adres pocztowy lub elektroniczny.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Zleceniobiorcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru,
  w przypadku Konsumenta na koszt Zleceniobiorcy.

 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę nastąpi w terminie do 14 dni.

XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001r. nr 4, poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

4.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001r. nr 4, poz. 25 ze zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Zleceniobiorcą.

5.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Zleceniobiorcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XII Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Zleceniobiorca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy o świadczenie usług laboratoryjnych.

3.Z chwilą wydania przez papierowej formy sprawozdania przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z sprawozdaniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia papierowej formy sprawozdania. Zleceniobiorca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania papierowej formy sprawozdania do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę
o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

XIII Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 2. Zleceniobiorca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę o świadczenie usług laboratoryjnych i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 7. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje poprzez: 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 2. przesłanie Klientowi wiadomości e – mail
  z potwierdzeniem zamówienia. Treść Umowy o świadczenie usług jest dodatkowo utrwalona
  i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Zleceniobiorcy.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Zleceniobiorca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

XV Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych w sklepie internetowym jest Zleceniobiorca.

  2. W przypadku zakupów i rejestracji na stronie internetowej sklepu Zleceniobiorca jako Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa/firma, dokładny adres zamieszkania/ siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP (dotyczy tylko podmiotów nabywających zawierających umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służy do prawidłowego wystawienia faktury VAT).

  3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

   1. realizacji umowy

   2. za zgodą Klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Zleceniobiorcę.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) i b) RODO;

  5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Zleceniobiorcy odpowiedzialni za obsługę Sklepu i realizację transakcji. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności (jeśli taka forma zostanie przez Klienta wybrana).

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania konta Klienta założonego w Sklepie i do chwili jego usunięcia oraz przez ewentualnie dalszy okres potrzebny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  7. Klient posiada prawo do żądania od Sklepu jako Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tego uprawnienia możne skorzystać z opcji dostępnych po zalogowaniu na swoje konto lub skontaktować się ze Zleceniobiorcą pod adresem:laboratorium.polska@intertek.com. Zleceniobiorca stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych.

  8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Klient posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta.

  9. Klient posiada prawo do bycia zapomnianym, czyli cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi
   w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres:

  10. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych.

  11. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.

  12. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla ich celów marketingowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Pobierz formularz